Privatumo politika

1. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1. Šios privatumo sąlygos (toliau – „sąlygos”) reglamentuoja pagrindinius principus ir tvarką, kuria remdamasis Pardavėjas – VLSport.lt (toliau – „mes”) tvarko interneto parduotuvėje (toliau – e-parduotuvė) Pirkėjų (toliau – „Jūsų”) asmens duomenis.
1.2. Jūsų asmeninių duomenų tvarkymą nustato šios sąlygos, LR Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas ir kiti teisės aktai, reglamentuojantys tokių duomenų rinkimą.
1.3.  Mes įsipareigojame parduoti prekes fiziniams asmenims, kurie yra ne jaunesni nei 18 metų. Jei Jūs esate jaunesnis nei 18 metų, Jūs galite pirkti tik su tėvų ar globėjų sutikimu.

2. REGISTRACIJOS PATEIKIMO TAISYKLĖS

2.1. Jūs registracijos formoje turite pateikti pilną, išsamią ir teisingą informaciją apie save.
2.2. Mes pripažįstame ir gerbiame kiekvieno fizinio asmens, kuris lankosi e-parduotuvėje, teisę į privatumą. Mes renkame ir panaudojame fizinio asmens duomenis (vardą, pavardę, adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą ir kitą e-parduotuvės registracijos formoje nurodytą informaciją) tam, kad:
2.2.1. apdoroti Jūsų prekių ar paslaugų užsakymus;
2.2.2. išspęsti problemas susijusias su prekių pateikimu ar pristatymu;
2.2.3. įvykdyti kitus sutartinius įsipareigojimus.
2.3. Asmens duomenys yra tvarkomi saugiomis priemonėmis, kurios apsaugo šiuos duomenis nuo neteisėto sunaikinimo, atskleidimo ar kitų neteisėtų veiksmų.
2.4. Ne asmeninius Jūsų duomenis, t.y. duomenis susijusius su Jūsų įsigytomis prekėmis, mes galime naudoti statistiniais tikslais. Toks statistinių duomenų rinkimas neleis tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyti Jūsų asmens tapatybės. Mes pasiliekame sau teisę statistinius duomenis perduoti trečiajai šaliai.

3. ASMENS DUOMENŲ PERDAVIMAS TREČIOSIOMS ŠALIMS

3.1. Mes turime teisę perduoti informaciją trečioms šalims tik 2 punkto 2 dalies tikslams pasiekti.
3.2. Mes neperduosime Jūsų asmens duomenų trečiosioms šalims, negavę Jūsų atskiro sutikimo, išskyrus LR įstatymų nustatytomis aplinkybėmis.

4. ASMENS DUOMENŲ PAKEITIMAS AR ATNAUJINIMAS

4.1.  Jūs turite teisę keisti ir atnaujinti registracijos formoje pateiktą informaciją.

5. INFORMACIJOS AR PRETENZIJOS PERDAVIMAS

5.1. Visi pranešimai, susiję su asmens duomenų tvarkymu, yra pateikiami elektroniniu paštu info@VLSport.lt.
5.2.  Atsakymą mes pateikiame tokia forma, kuria gavome pranešimą ar pretenziją.

6. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS

6.1. Jūs sutinkate, kad asmens duomenys, kuriuos Jūs savo noru pateikiate registracijos formoje, būtų tvarkomi remiantis šiomis taisyklėmis.
6.2. Jūs turite teisę reikalauti ištaisyti, sunaikinti savo asmens duomenis arba sustabdyti, išskyrus saugojimą, savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant įstatymų nuostatų.
6.3. Jūs turite teisę gauti informaciją, iš kokių šaltinių ir kokie jo asmens duomenys surinkti, kokiu tikslu jie tvarkomi, kokiems duomenų gavėjams teikiami ir buvo teikti bent per paskutinius vienerius metus.
6.4. Asmens duomenys tvarkomi naudojant saugias priemones, apsaugančias šiuos duomenis nuo neteisėto sunaikinimo, atskleidimo arba kitų neteisėtų veiksmų.

7. TAISYKLIŲ KEITIMAS

7.1. Mes turime teisę iš dalies ar visiškai pakeisti Privatumo sąlygas apie tai pranešdami www.VLSport.lt e-parduotuvėje.
7.2. Taisyklių papildymai arba pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo dienos, t. y. nuo tos dienos, kai jie atsiranda e-parduotuvėje www.VLSport.lt.
7.3. Jeigu Jūs nesutinkate su nauja Taisyklių redakcija, jus turite teisę raštu jos atsisakyti.
7.4. Jei Jūs po šių sąlygų pasikeitimų naudojatės www.VLSport.lt e-parduotuvės teikiamomis paslaugomis, mes laikome, kad Jūs sutikote su sąlygų pakeitimu.

Populiarios prekės
Krepšelis 0
Žiūrėtos prekės 0